Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.

Fit worden. Fit zijn. Fit blijven.

Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

  • Cliënt: natuurlijk persoon aan wie door B-Outside diensten worden verleend
  • Opdrachtgever: rechtspersoon aan wie door B-Outside diensten worden verleend
  • Beweegadvies: advies met betrekking tot het beweegpatroon, zonder dat er per definitie sprake is van een medische indicatie.

Algemeen
De cliënt of opdrachtgever kan diensten van B-Outside afnemen nadat er contact is geweest tussen de cliënt of opdrachtgever en B-Outside en overeengekomen is welke diensten er geleverd gaan worden door B-Outside.
Overeenkomst
B-Outside doet naar aanleiding van de vraag een aanbod tot begeleiding. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt dit aanbod aanvaardt per e-mail. De overeenkomst bevat: omschrijving van de begeleiding, tarieven en de AV.
Betaling
De cliënt of opdrachtgever ontvangt na totstandkoming van de overeenkomst na ieder verleende dienst een factuur, tenzij anders is overeengekomen. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Bij de pakketten Catch Up basis en Catch Up pro geldt er bij afname van 3 maanden een korting op het pakket Start Up. Facturatie gebeurd maandelijks. Het recht op korting vervalt indien er eerder gestopt wordt met het pakket Catch Up basis of Catch Up pro dan de gestelde 3 maanden. B.Outside zal het verschil met betrekking tot de korting dan verrekenen in een eindfactuur.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 30 dagen na de factuurdatum niet is voldaan, is B-Outside gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, als ook de kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder mede worden verstaan kosten door een incassobureau en rechtelijke kosten.

B.Outside kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren.
  • Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring.
  • Zorgvuldig beveiligen.
  • Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van B.Outside. U dient zich ervan bewust te zijn dat B.Outside niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling. In enkele gevallen vragen wij naar uw persoonlijke gegevens indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt.

Coaching gebeurd eveneens via Whatsapp. Dat bevorderd de bereikbaarheid. Echter kunnen wij niet garanderen dat er direkt gereageerd wordt op berichten, aangezien onze werkzaamheden dat niet altijd toelaten. We streven ernaar om binnen 24 uur te antwoorden.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst goed te kunnen uitvoeren.

Aansprakelijkheid
B-Outside levert naar beste kunnen en weten advies en begeleiding aan de cliënt. B-Outside sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verbandhoudend met de opvolging door de cliënt van de door B-Outside verstrekte adviezen en begeleiding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de beweeg- of hardloopcoach. B-Outside is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Eveneens kan B.Outside geen garantie geven met betrekking tot de haalbaarheid van de door de cliënt gestelde doelen.

Web bezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen.

Vragen en feedback
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@B-Outside.nl.